Kontakt

MUDr. Širůčková Simona
Havanská 6145/4a
Ostrava-Poruba, 708 00
mapa

TELEFONNÍ ČÍSLO
Tel: 596 634 054

volejte pouze v dopoledních ordinačních hodinách, od 7:00 do 10:30.

Mail: pediatr@silesiadetske.cz

pediatr@silesiadetske.cz

 

Vstup do ordinace

Vstup do ordinace

Odborné aktuality

Musí lékař razítkovat omluvenky?

Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zákonným zástupcům žáka. Dle citovaného zákona mlže být tato povinnost upravena školním řádem. Platná legislativa nestanoví lékařům povinnost potvrzovat žákům omluvné listy, dávat na ně razítkaapod. Pro úplnost je nutno konstatovat, že tuto povinnost nemůže závazně lékaři stanovit ani školní řád, který škola vydává v rámci zákonného zmocnění.

Lékař nemůže informace o zdravotním stavu žáka poskytnout s ohledem na povinnou mlčenlivost dle ustanovení §51 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, školské zařízení nepatří mezi subjekty, které jsou oprávněny nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta bez jeho souhlasu dle ustanovení § 55 citovaného zákona. 

Závazné stanovisko, jehož obsahem by bylo stanovení postupu při vyplňování omluvných listů žákům, nevydala ani např. Česká lékařská komora. Nicméně lze odkázat na metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování žáků z vyučování, jenž je určitým kompromisem mezi zástupci praktických lékařů pro děti a dorost a Ministerstvem školství ČR. Je však nutno dodat, že tento metodický pokyn není pro lékaře právně závazný.

Za omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování je tedy plně odpovědný jeho zákonný zástupce – rodič. Lékař není povinen žákům razítkovat omluvné listy ani se nijak blíže vyjadřovat k důvodům ošetření.  Skutečnost, že některé školy udělují žákům neomluvené hodiny za omluvenku bez razítka lékaře, nemá oporu v zákonných předpisech, nicméně tímto problémem již nemůže být zatěžován ošetřující lékař, věc by se měla řešit adekvátní dohodou mezi zákonnými zástupci dětí a vedením školy.

METODICKÝ POKYN k jednotlivému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu (způsob omlouvání nepřítomnosti, řešení neomluvené nepřítomnosti a postup zúčastněných subjektů): 

  1. Nepřítomnost nezletilého žáka základní a střední školy ve škole omlouvá v souladu s palnými právními předpisy zákonný zástupce žáka, zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám.
     
  2. Základní střední školy mohou požadovat, pokud to považují za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. Praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo omluvenky vystavené zletilým žákem, a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne 3 dny školního vyučování.
     
  3. Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole, která předchází návštěvě žáka u ošetřujícího lékaře, resp. Praktického lékaře pro děti a dorost, není tento lékař oprávněn vydat potvrzení o nemoci, neboť nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit zdravotní stav žáka.
     
  4. Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. Praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky uvedené v odst. 2

 

Zdroj: www.tribune.cz 26.9.2014

SILESIA Dětské s.r.o., člen skupiny Silesia medical. Kontaktujte nás na e-mailu pediatr@silesiadetske.cz